Çevrim İçi Eğitmenin Sorumlulukları

Teknoloji ve internet alanındaki hızlı ilerlemenin bir neticesi olarak çevrim içi ortamlar eğitimde daha çok yer almaya başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde çevrim içi ortamlarda görev alan eğitimcilerin rolleri ve sorumlulukları da değişim göstermektedir. Çevrim içi öğrenme yöntemiyle ortamlarda ders işlemek sınıf ortamında ders işlemekten oldukça farklıdır. Öğretmenlerin geleneksel eğitimde üstlendikleri eğitim verme, öğrenciyi tanıma, materyal geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi rollerine ek olarak çevrim içi eğitimcilerin yeni roller üstlenmeleri beklenmektedir. Çevrim içi ortamlarda görev alan öğretmenlerin aynı zamanda öğretim tasarımcısı, sistem uzmanı, grafik tasarımcı, proje yöneticisi, materyal üreticisi, editör, iletişim uzmanı gibi rolleri de benimsemesi gerekmektedir (Uğur,2014). Kaliteli bir çevrim içi eğitimin gerçekleşebilmesi için eğitimciye düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Çevrim içi ders öncesinde, ders sırasında ve ders sonrasında sürekli bir kontrol ve düzenleme gerekmektedir.

Çevrim içi öğrenme ortamlarında eğitim planlamasının süreç başlamadan yapılması önemlidir. Hangi hafta hangi konuların işleneceği, ne tür etkinliklerin yapılacağı, ödev ve proje konularının neler olduğu ve ne zaman, nasıl yapılacağı, içeriğin ne şekilde sunulacağı gibi planlamalar ders öncesinde yapılmalıdır. Ders ve süreç hakkındaki açıklamalar öğrencilerle paylaşılmalıdır (Gülbahar, 2009). Çevrim içi eğitmen dönem boyunca kullanacağı materyalleri, hazırlanmamış ise kendi hazırlayarak öğrencilerine sunmalıdır. Farklı öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak materyal çeşitliliği sağlanmalıdır. İyi bir ders öncesi hazırlığı, sürecin daha başarılı olmasında ve ders sırasında oluşabilecek problemleri en aza indirmede etkin olacaktır.

Ders sırasında çevrim içi eğitmen sürecin takipçisi olmalı, olası sorunlara çözümler bularak öğrencilerin soru ve taleplerine cevap vermelidir. Çevrim içi etkileşimli dersler internet ortamında sürekli olarak bulunmaktadır ve bu nedenle e-öğretmen neredeyse 7 gün 24 saat boyunca aktif olmak durumundadır (Çardak, 2006). Eş zamanlı olarak yürütülen derslerde eğitimcinin zaman yönetimini iyi kullanması, amacına uygun tartışma konuları açması önemlidir. Eğitimcilerin kontrol etmesi gereken bir diğer uygulama da bireysel ve grup ödevleridir. Eğitimciler bu süreçte öğrencilere rehberlik etmeli ve uygun geri bildirimler vermelidir. Ders boyunca etkileşimde bulunmak öğrenciye güven veren ve motive eden bir durumdur. Öğrenciler bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda eğitimcileri tarafından sürekli kontrol edildiklerini bilmeleri önemlidir. Ayrıca öğrenciler arası etkileşime olanak vermek gereklidir. Öğrencilerin bilgi ve düşünce paylaşımında bulunması dikkat ve motivasyonu sağlayacaktır.

Çevrim içi ortamlarda görev yapma, yalnızca dersi hazırlama ve sunma değil, ders sonrasında da sürecin yakın takipçisi olma zorunluluğunu getirmektedir. Ders sonrasında öğrenciler tarafından birçok soru yönlendirilmiş olması muhtemeldir. Eğitimcilerin öğrenci sorularına zamanında geri bildirim vermesi oldukça önemlidir. Ayrıca çevrim içi ortamlarda gönderilen ödevlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğrenci başarısını belirlemenin yanı sıra sürecin ne derece başarılı olduğu da irdelenmelidir. Dersin verimliliğini, yöntem ve teknikleri, derste kullanılan materyalleri değerlendirerek gerekli güncellemeleri yapmalıdır.

Çevrim içi ortamlarda görev alan eğitimcilerin, bu sürecin geleneksel sınıf ortamından çok daha farklı olduğunu kabul etmeleri gerekmektedir. Çevrim içi derslerde geleneksel derslere oranla daha fazla çalışma ve zaman gerekir. Bu durumda eğitimciler daha çok sabır göstermeli ve buna hazırlıklı olmalıdırlar. Gelişmiş bir pedagojinin, kusursuz bir çevrim içi eğitimin en önemli noktalarından birini oluşturduğu savunulmaktadır (Kim ve Bonk, 2006). Ancak tüm pedagojik bilgilerinin yanı sıra, eğitimcilerin çevrim içi ortamlar için tasarlanan rollerini iyi bilmeleri ve yerine getirmeleri önemlidir. Teknik bilgilerin yanı sıra öğrencilere yol gösterici ve yenilikçi bir tutum sergilemeleri de gerekir. Bir çalışmada e-öğrenmede roller ve görevler tablosunda eğitmenin görevi, “varsa eş zamanlı dersleri vermek, öğrencilere ihtiyaç anında yardımcı olmak ve forumları yönetmek” olarak belirtilmiştir (Khan, 2004’den çeviren Bilgiç, 2005).

Canan Konyaoğlu

 

KAYNAKÇA

Bilgiç, E.Ş. (2005). E-öğretim Tasarım Süreci: Bir Materyalin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşleri. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.

Çardak, Ç. S. (2006). Çevrimiçi derslerde öğretme-öğrenme sürecinin etkililiğinin değerlendirmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir.

Gülbahar, Y. (2009). E-Eğitmen.  E-Öğrenme (pp 165-180). Ankara: Pegem Akademi.

Kim, K. J., and Bonk, C. J. (2006). The Future of online teaching and learning in higher education: The survey says, Educause Quarterly, 29(4), 22-30.

Uğur, S. (2014). Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmenlerin rolleri. Açıköğretimle 30 yıl. In A. E. Özkul, C. H. Aydın, E. Toprak, E. Genç Kumtepe (Eds.), Açıköğretimde 30 yıl (ss. 235-244). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri